Linux下压缩解压命令

经常用到Linux的压缩打包命令,但一直记不住,每次都要google麻烦。

说明: tar命令在没加z、j、Z选项时只是解包或打包, 没有进行压缩

◆后缀 .tar
解压命令: tar xvf InFile.tar
压缩命令: tar cvf OutFile.tar InFile
可压缩文件类型: 文件夹

◆后缀 .tar.gz
解压命令: tar zxvf InFile.tar.gz
压缩命令: tar zcvf OutFile.tar.gz InFile
可压缩文件类型: 文件夹

◆后缀 .tar.bz2
解压命令: tar jxvf InFile.tar.bz2
压缩命令: tar jcvf OutFile.tar.bz2 InFile
可压缩文件类型: 文件夹

◆后缀 .tar.Z
解压命令: tar Zxvf InFile.tar.Z
压缩命令: tar Zcvf OutFile.tar.Z InFile
可压缩文件类型: 文件夹

◆后缀 .gz
解压命令: gzip -d InFile.gz 或 gunzip InFile.gz
压缩命令: gzip InFile
可压缩文件类型: 普通文件/打包文件

◆后缀 .zip
解压命令: unzip InFile.zip
压缩命令: zip OutFile.zip InFile
可压缩文件类型: 普通文件列表/打包文件

◆后缀 .bz2
解压命令: bzip2 -d InFile.bz2 或 bunzip2 InFile.bz2
压缩命令: bzip2 -z InFile
可压缩文件类型: 普通文件/打包文件

◆后缀 .Z
解压命令: uncompress InFile.Z
压缩命令: compress InFile
可压缩文件类型: 打包文件

◆后缀 .rar
解压命令: rar x InFile.rar
压缩命令: rar a InFile
可压缩文件类型: 文件夹/普通文件列表/打包文件